Методичний вісник

Сьогодення потребує якісно нової особистості педагога — компетентного фахівця, налаштованого на безперервну освіту. Тому педагоги -"дошкільники" активно вивчають інноваційні педагогічні технології, апробовують їх та впроваджують в освітню діяльність. Набуті знання поширюють в процесі обміну досвідом під час проведення відкритих заходів, майстер-класів. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, створювати умови для їх особистісного зростання — завдання методичної служби закладу дошкільної освіти.

Методична робота в НВК — це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності, яка вимагає постійної уваги й копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти. Саме через неї відбувається удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійного рівня кожного вихователя.

Методична робота в дошкільному закладі базується на принципі системності колективної та індивідуальної праці вихователів над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки, професійної майстерності.

Її метою є підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для досягнення головної мети визначені основні завдання методичної роботи:

- активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- надання допомоги вихователям у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в опануванні методичних прийомів навчання, виховання і розвитку дошкільників;

- залучення вихователів до творчого пошуку в процесі реалізації основної мети навчально-виховного процесу;

- створення колективу однодумців, які зберігають традиції закладу й активно впроваджують інноваційні новітні технології у практику роботи;

- активізація діяльності вихователів, стимулювання їх творчості та ініціативи;

- забезпечення умов проведення самоосвіти і самовдосконалення усіх педагогів з метою розвитку світогляду, професійних і морально-особистісних рис кожного з них;

- визначення недоліків роботи педагогічного колективу та надання рекомендацій щодо їх усунення та запобігання.

Методична робота в  НВК направлена на:

- роботу з педагогами, так як основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості;

- роботу з дітьми, так як кінцевим результатом всієї роботи  НВК є формування життєвої компетентності дошкільника;

- роботу з батьками та громадськістю, так як без інтеграції родинного та суспільного виховання не можливо досягти поставленої мети.

Плануючи методичну роботу з кадрами, враховуємо їхню підготовленість (освіту, стаж, кваліфікаційний рівень).

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" від 3 липня 2009 року №1/9-455 методична робота направлена на:

- підвищення педагогічної майстерності (передбачаються традиційні форми роботи, які спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи);

- удосконалення професійної творчості (передбачаються нетрадиційні форми роботи: майстер-класи, клуби, творчі лабораторії);

- самоосвіту (передбачаються обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок методичної літератури).

Види роботи з кадрами, їх кількість визначаємо за потребою. Її зміст направлений на реалізацію основних завдань роботи колективу в навчальному році.

Т.ч. методична робота в  НВК є одним із засобів управління освітнім процесом, направлена на вирішення завдань доведення до педагогів інформацій про результати наукових дослвджень в галузі педагогіки, психології, теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями і методиками.

Науково-методична проблема

Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої життєво компетентної особистості.

Організація освітнього процесу в НВК.

Зміст навчально-виховного процесу визначається:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012р., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615.

Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) (науковий керівник О.Л. Кононко)

 

 

Завдання на новий 2018-2019 навчальний рік

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту»,  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, інших нормативно-правових актів педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

– продовжувати формування здоров’язберігаючої компетентності дітей спільно з родинами через різні інноваційні технології;

– поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дітей та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України;

– забезпечувати організацію освітнього процесу на засадах особистісно-зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегрованого підходу (STREM-освіта) до організації дитячої життєдіяльності;

– впроваджувати соціально-фінансову та економічну освіту, забезпечивши наступність між початковою та дошкільною ланками.

 

 

 

Фізичне виховання дітей улітку

 

Швидко спливає час, іще кілька днів - і літо! Цей період у дошкільників уже традиційно називається «оздоровчим», адже він дає змогу створити найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, розвитку їхніх фізичних якостей, підвищення витривалості, формування високої опірності організму різним захворюванням

 Вимоги до організації життєдіяльності дітей:

повноцінний сон

доцільно організоване навчання

своєчасне годування та задоволення фізіологічних потреб

загартування

фізкультурно-оздоровча робота

гігієна тіла та діяльності

статева ідентифікація та диференціація

розуміння стану здоров'я та хвороби

формування уявлень про зовнішність, тіло, основні органи

безпека життєдіяльності

 

Базова програма про фізичне виховання дітей

Фізичний розвиток дітей - пріоритетний напрям у роботі закладів дошкільної освіти. Завдання й зміст фізичного ви­ховання визначаються Базовою програмою розвитку дитини дошкіль­ного віку «Я у світі» (далі - Базова програма). Вона спрямована на при­родний нефорсований розвиток дитини та збереження її фізичного й психічного здоров'я.

Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовою про­грамою, першою є лінія фізичного розвитку, матеріали якої висвіт­люють:

сутність і специфіку фізичного становлення особистості;

вікову динаміку;

завдання розвитку;

особливості організації життєдіяльності дитини.

Лінія фізичного розвитку реалізується через фізичну актив­ність. Отже, одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної активності, що характеризується розвитком м'язово-рухової та предметно-практичної вмілості дитини в усіх сфе­рах життєдіяльності.

У Базовій програмі закладено осно­ви фізичної культури дітей, виховання в них потреби у фізичному вдосконален­ні, русі. Базова програма акцентує увагу педагогів на створенні комфортних і ко­рисних для повноцінного розвитку умов, необхідності врівноваження бугтя дити­ни. Дорослий має забезпечувати опти­мальне співвідношення діяльнісного ста­ну дитини з її відпочинком, регламенто­ваним та вільним часом, інтенсивних форм зайнятості - з полегшеними. Базо­ва програма надає педагогам змогу твор­чо підходити до організації освітнього процесу, вносити корективи в послідов­ність, тривалість та інтенсивність фізкультурно-оздоровчих заходів як за звичайних умов, так і за не­сприятливої погоди, при специфіч­ному стані дітей тощо."

Важлива умова повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини дошкільного віку - пра­вильна, фізіологічно обгрунтована організація її життєдіяльності.

З огляду на це робота з фізич­ного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах має спирати­ся на вищезгадані концептуальні засади, визначені у Базовій програ­мі. Завдання фізичного розвитку дітей (оздоровчі, освітні, виховнії реалізуються протягом усього пе­ріоду перебування дитини в до­шкільному закладі. Для їх розв'язання необхідно використовувати всі сприятливі фактори, зокрема - сили природи.

 

«Сонце, повітря та вода - наші найкращі друзі!»

Літній період - найблагодатніший для фізичного розвитку дітей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використову­ються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищу­ють опірність організму до переохолодження та інфекційних захво­рювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метео­рологічних змін.

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони виклика­ють у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості окремих органів і систем.

 

Організація прогулянок улітку

Ефективним засобом оздоровлення та фізичного виховання ді­тей є прогулянки, які організовують на ігрових майданчиках, облад­наних для кожної вікової групи. Активна діяльність на прогулянці (ігри, фізкультурні комплекси, спортивні роіваги, спостереження, трудова діяльність тоїцо) загартовує дітей, розвиває їхні рухи, фор­мує фізичні якості, підвищує життєвий тонус і сприяє всебічному розвитку. Тому в літній період варто за­безпечити максимальну тривалість що­денного перебування дітей на свіжому повітрі.

Прогулянку здійснюють за будь-якої погоди за виключенням тих випадків, коли склалися небезпечні умови для її проведення. Літня прогулянка особливо важлива, тому що зі зменшенням навчального навантажен­ня діти мають більше часу для самостійної діяльності. З'являється можливість пограти в улюблені ігри, використовуючи обладнання майданчиків, виносні іграшки та посібники;* проя­вити свою ініціативу та творчі здібності.

Щоб зробити прогулянку цікавою та змістовною, вихователю потрібно ретельно спланувати її. Правильна організація прогулянки передбачає зміну різних видів діяльності (гра, праця, спостере­ження тощо) та забезпечення оптимального рухового режиму.

 Прогулянки розширюють можливості індивідуальної роботивихователя з дітьми. Малорухливих дітей варто активізувати, залучати до діяльності, яка сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та вправ, частіше вправляти в тих способах виконання рухів, і якими дитина володіє гірше. Активних і рухливих дітей слід пере­ключати на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги та стрима­ності. Але завжди треба враховувати особистий інтерес дитини до певних ігор та вправ.

Улітку варто широко використовувати спортивні ігри та впра­ви: елементи гри в бадмінтон, настільний теніс, городки, волейбол, футбол, катання на велосипеді, самокаті тощо.

Пішохідні прогулянки за межі закладу дошкільної освіти

Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних прогулянок за межі дитячого садка. Правильно організовані пішохідні прогулянки в поле, ліс, парк, сквер допомагаютв удосконалювати рухові навички та підвищувати витривалість дітей дошкільного ві­ку. Для вихованців молодшої групи прогулянки в один кінець мають тривати 15 - 20 хвилин, для середньої - 20 - 25 хвилин, а для стар­шої - 30 - 40 хвилин. Щоб запобігти перевтомі, варто зупинятися для відпочинку на 2 - 3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під час таких прогулянок діти мають змогу закріпити й удосконалити рухові вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку й збігти з неї, пройти по дереву, яке лежить, по м'якому сипучому піску, перестрибнути з каменя на камінь тощо. У них розвивається спритність, швидкість, витривалість та інші фізичні якості.

         Спортивно-туристичні походи

Одним із напрямів роботи з фізичного виховання дошкільників улітку є організація спортивпо-туристичпої роботи. Спортивно-туристичні походи проводять з участю батьків із застосуванням ту­ристичного спорядження. У поході діти можуть у природних умовах удосконалювати навички, набуті в різних життєвих ситуаціях, вправ-лятися в подоланні перешкод, орієнтуванні на місцевості. Під час пе­реходу до місця стоянки дітям можна давати певні завдання, які по­требують виконання основних рухів: різних видів ходьби й бігу, стрибків, лазіння, вправ на рівновагу тощо. На кінцевому пункті вла­штовують короткий відпочинок з ігровими забавами та сюрпризами, а потім можна організувати активну рухову діяльність із використан­ням природних перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань сі­мейних команд тощо.

Дотримання безпеки на пргулянці

Ефективність прогулянки повністю залежить від вихователя. Його досвід і знання мають бути спрямовані на максимальне вико­ристання благодійного впливу природи на здоров'я дитини, а також на попередження всіх небезпек, пов'язаних із сезонними змінами в природі.

Улітку в спекотні дні ліпше організовувати ігри в затіненій зо­ні, де сонячні промені розсіяні. Діти обов'язково мають бути в голов­них уборах. Сонячні ванни проводять строго дозовано під наглядом медичних працівників з урахуванням індивідуальної чутливості дітей до сонця, особливостей стану їхнього здоров'я.

Під час рухової активності в ор­ганізмі людини підвищується тепло­утворення. Якщо ж температура пові­тря перевищує рекомендовані межі то процес тепловіддачі організмом утруднюється, що призводить до пе­регрівання, порушення теплової рів­новаги. Усе це може сприяти погір­шенню функціонування фізіологіч­них систем, яке не лише знижус ефективність діяльності, але й негативно впливає на здоровя дитини, сприяї застудним захворюванням. Тому в умовах спекотного клімату при  температурі  +30 С і вище прогулянку в першій половині дня доцільно перенести на більш ранній час, а діяльність, яку передбачали органі­зувати на майданчику, з деякими змінами можна провести й у примі­щенні. Під час колективних бесід, спостережень чи пояснень не ре­комендується ставити дітей обличчям до сонця, бо це негативно впливає на зір і розсіює увагу.

На прогулянці потрібно строго дотримуватися питного режи­му, особливо в спекотні дні. Адже підвищена рухова активність та висока температура повітря сприяють зневодненню організму.

 

Форми організації роботи з фізичного виховання влітку

ранкова та гігієнічна гімнастика

фізкультурне заняття

пішохідний перехід

рухливі, спортивні ігри та вправи

фізкультурні свята та розваги

самостійна рухова діяльність дітей

День здоров'я

Ефективною формою оздоровчої роботи влітку є фізкультурні заняття на повітрі. Їх проводять щоденно під час прогулянок у пер­шій половині дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщен­ні. Проводять їх з усією групою або з підгрупами дітей. Засвоєння матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-оздоровчих заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість фізкультурних занять на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне співвідношення між організованими та самостійними формами ак­тивності дітей.

Фізкультурне заняття є основною формою навчання дітей ру­ховим навичкам та розвитку фізичних якостей. Зміст занять на пові­трі формують на основі програмових матеріалів із врахуванням ре­зультатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у ді­тей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, рухливими іграми та спортивними вправами на прогулянці дає дітям змогу повністю засвоїти програму розвитку рухів.

Фізкультурні заняття мають відрізня­тися динамічністю, швидкою зміною ді­яльності. Високої рухової активності мож­на досягнути, використовуючи фронталь­ний і груповий методи організації дітей під час виконання основних рухів, доби­раючи відповідні ігри та естафети. Вихід­ні положення не повинні бути стабільни­ми, раз і назавжди закріпленими за дани­ми вправами, їх потрібно періодично змінювати.

Зберегти високу працездатність дітей протягом усього заняття можна завдяки правильному поєднанню навантаження й активного відпочинку: вправи високої інтенсивності (біг, стрибки, рухливі ігри) мають чергуватися з вправами низької й середньої інтенсивності (ходь­ба, перешикування, лазіння, метання, вправи на утримання рівноваги).

Улітку варто проводити фізкультурні заняття в різних місцях: на ігровому чи спортивному майданчику, на галявині лісу, березі річки, озера тощо. Це сприяє формуванню у дітей навичок перешикування та орієнтації в просторі за допомогою природних орієнтирів, дає змо­гу створити умови для вдосконалення основних рухів.

Під час фізкультурних занять на прогулянці діти повинні бути одягнені в спортивну форму. Особливу увагу слід звернути на взут­тя: у ньому має бути зручно бігати, стрибати, лазити тощо.

Дуже важливо в літній період збагатити руховий досвід дошкіль­ників, удосконалити їхні рухові навички, зміцнити здоров'я. Незамін­ними в розв'язанні цього завдання є рухливі ігри та спортивні вправи.

Виконання дітьми різноманітних рухів у поєднанні з ігровими діями покращує їхній емоційний стан, ефективно впли­ває на діяльність серцево-судинної, ди­хальної та інших систем організму, збуджує апетит і сприяє міцному сну.

Рухливі ігри та спортивні вправи посідають значне місце в оптимізації рухової активності дітей, рівень якої та фізіологічна потреба організму в рухах визначаються віком дитини, індивідуальними особливостями цен­тральної нервової системи та станом здоров'я. А правильне використання протягом дня ігор різного ступеня рухливості забезпечує, оптимальний руховий режим для кожного вихо­ванця.

Плануючи рухливі ігри, слід ура­хувати їх місце в режимі дня та характер попередньої діяльності дітей. На за­няттях з фізичної культури планують ігри високої рухливості. їх проводять з усією групою в основній частині занят­тя з метою досягнути піку фізичного на­вантаження. У заключній частині занят-і тя можна використовувати ігри низької рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга­нізм у відносно спокійний стан.

Якщо фізкультурне або музичне заняття проводили в першій половині дня, то рухливі ігри бажано запланувати на середину або кінець прогулянки. Улітку обов'язково проводять ігри високої рухливості: з тривалішим бігом, бігом наввипередки, елементами змагання, стрибками тощо. Такі ігри слід планувати на початку денної прогулянки або після полудня, коли знизилася температура повітря. Під час ранкового прийому та вдень, коли спекотно, до­цільніше проводити нетривалі ігри середньої або низької рухли­вості. А за 10-15 хвилин до закінчення прогулянки рухливість ді­тей варто обмежити, щоб забезпечити спокійний перехід до обіду та денного сну.

Під час прогулянок для проведення ігор доцільно використову­вати природні умови. Скажімо, під час гри «Зайці та вовк» гравці можуть ховатися за дерева, кущі, підлазити під низько розміщені гіл­ки, а граючи у гру «Переліт птахів», можуть зістрибувати з колоди або пеньків тощо.

 

 Активний відпочинок дітей улітку

У літній період варто насичувати життя дітей активними фор­мами відпочинку. Дні здоров'я, фізкультурні свята та розваги сприя­ють оздоровленню дітей та розвитку їх рухової сфери. Мета цих форм роботи - активна участь усієї групи в запропонованому захо­ді, виховання в дітей стійкого інтересу до активної рухової діяль­ності. Такі заходи у раціональному поєднанні з іншими організова­ними формами фізичного виховання допомагають створити опти­мальний руховий режим.

Фізкультурні розваги проводять двічі - тричі на місяць. їх го­ловне завдання - створити у дітей гарний настрій, удосконалити їх­ні рухові вміння й навички в невимушеній ігровій ситуації. Атмосфе­ра гри зменшує напругу під час виконання рухів, а отже розкриває потенційні можливості кожної дитини, сприяє виявленню творчості в руховій діяльності.

Фізкультурні розваги не готують заздалегідь. Зазвичай на них проводять знайомі дітям рухливі ігри, атракціони, вправи, ігри та змагання спортивного характеру.

А ось до фізкультурного свята готуються заздалегідь: розробля­ють сценарій, визначають відповідальних за підготовку та проведен­ня, учасників, склад журі, продумують оформлення, виготовляють атрибути, костюми, призи та нагороди.

Зміст свята значною мірою залежить від конкретного місця, де воно проводиться. Улітку це може бути спортивний майданчик, басейн, шкільний стадіон, прилеглий парк тощо. У програму свята до­цільно включити масові виступи дітей, які потребують значного простору для вправ, ігри-естафети, веселі атракціони (біг в мішках, перетягування канату тощо).

Схема проведення фізкультурного свята влітку на спортивному майданчику :

відкриття свята,  парад учасників під святковий марш, привітання команд

виступи учасників свята з гімнастичними вправами

проведення змагань між командами, участь в іграх-естафетах, атракціонах, сюрпризний момент

завершення свята, підбиття підсумків, нагородження, закриття свята

 Дні здоров'я організовують один раз на місяць. Цей день наси­чують різноманітними формами роботи з фізичного виховання: ран­кова гімнастика і гімнастика після денного сну, загартовуючі та лікувально-профілактичні процедури, фізкультурне свято або розва­га, різноманітні ігри та вправи спортивного характеру, самостійна рухова діяльність тощо. Програма дня здоров'я передбачає заходи як загальні для всього дошкільного закладу, так і розраховані на кожну вікову групу.

 

Робота з батьками

Складно переоцінити залежність фізичного розвитку дитини, її здоров'я від способу життя її батьків. Тому вихо­вателі все більше уваги приділяють популяризації ідей здорового способу життя серед батьків та педагогічному керівни­цтву фізичним вихованням дітей у сім'ї, вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку й виховання дітей. Об'єднання зусиль педагогів і батьків допоможе створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини в дошкільному закладі та в сім'ї.

Для популяризації педагогічних знань з питань фізичного ви­ховання можна використовувати різні форми роботи з сім'єю. Це можуть бути інформаційні стенди. Папки-пересувки, збори, групові консультації тошо, Активна участь батьків у підготов­ці та проведенні фізкультурних розваг, свят, вечорів запитань і відпо­відей, а також активна допомога в оснащені спортивних майданчиків, фізкультурних зал, виготовленні спортивного інвентарю значно під­вищує їхній інтерес до питань фізичного виховання своїх дітей.

Пізнавальними й цікавими для батьків можуть стати тематичні вечори. Скажімо, на вечорі на тему «Що народжує апетит?» можна ознайомити батьків з особливостями дитячого харчування, технологією при­готування їжі для дітей, дати рекомен­дації щодо сервіровки столу, виховання в дітей навичок культури поведінки за столом тощо. Другою частиною такої зустрічі може стати огляд виставки ово­чевих страв, їх дегустація, ознайомлен­ня з рецептурою.

Щоб ознайомити батьків з техні­кою виконання певних вправ, які мож­на робити з дітьми вдома, доцільно про­вести семінар-практикум. Під час цього заходу доречно запропонувати силові та акробатичні вправи, які можна вико­нувати разом з батьком, та гімнастичні - для спільних занять з мамою. Слід звер­нути увагу батьків на величезне значен­ня дозвілля з елементами фізичної культури вдома - сімейних змагань на природі або на майданчику біля будинку тощо.

На батьківських зборах варто ознайомити батьків з такими пи­таннями:

гігієнічними і сезонними вимогами до одягу дітей;

організацією правильного режиму для дитини;

методами загартування дитячого організму;

заходами з профілактики порушень постави та плоскосто­пості тощо.

 

Цілеспрямована робота закладу дошкільної освіти з батьками допо­магає впроваджувати фізичну культуру в побут сім'ї. А спільні зусил­ля сприятимуть поліпшенню фізичного розвитку дітей, зміцненню їхнього здоров'я.

Організація літнього оздоровлення дітей

 

Літню роботу з дітьми в закладі дошкільної освіти прийнято називати оздоровчою. Цим визначається її основна мета і завдання. Важливо всесторонньо використати сприятливі для зміцнення здоров’я дітей умови літнього часу і намагатися, щоб кожна дитина зміцніла і загартувалася. Успіх літньої роботи визначається перш за все тим, наскільки своєчасно підготувався до неї колектив закладу дошкільної освіти. Дуже важливо при підготовці до літа з’ясувати хто із вихованців проведе все літо чи частину його разом зі своїми батьками і не буде тимчасово відвідувати заклад.

         Літнє оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня дітей, а саме: максимальне перебування дітей на повітрі, відповідну вікові тривалість сну та інших видів відпочинку, достатню рухову активність. Усе це забезпечується під час організа­ції різноманітної діяльності дітей, дозвілля та розваг, прогулянок та екскурсій у природу. Основним пунктом в режимі дня є виконання комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастика після сну; фізкультурні заняття, екскурсії, туристичні походи, розваги, фізкультурні свята.

         Літо - пора сонячних ванн. Адже перебування дитини на свіжому повітрі 2,5 - 3 години забезпечує організм добовою нормою вітаміну В. Найкращий час для сонячних ванн з 9 до 11 години або з 16 до 18 години. Але варто дотримуватися принципів дозованого перебування на сонці.

 Водні процедури - один із оздоровчих заходів. У комплексі із повітрям і сонцем вони найефективніші. Проте у закладі до застосування всіх видів і засобів загартування варто підходити диференційовано та індивідуально, зважаючи на стан здоров'я кожної дитини, її психічні та фізичні особливості, принципи загартування тощо.

         Діти чутливі до різних змін. Щоб зробити непомітним для них перехід до нових умов, необхідна чітка організація всіх режимних моментів, особлива увага до кожної дитини, турбота про її хороше самопочуття, бадьорий настрій. При виконанні режиму необхідно дотримуватись постійності основних його моментів - годин харчування, сну, ігор, занять. Це веде до вироблення динамічного стереотипу.

 Літом продовжується систематична планомірна робота з усіх розділів програми, на свіжому повітрі організовуються всі види дитячої діяльності. Кожному з них відведено місце і час в режимі дня. Особливого значення надається грі, як формі організації всього життя дітей. Протягом літнього дня діти потребують того, щоб їх об'єднували для колективних занять, інакше вони втомлюються і збуджуються. Тому заняття з дітьми проводяться щоденно ( в кожній віковій групі). Тривалість їх і час проведення передбачені режимом дня. Крім занять з колективом дітей, проводяться заняття з невеликими групами дітей ( індивідуальні). Повторення і закріплення знань, отриманих дітьми протягом навчального року, проводиться в повсякденному житті, в різноманітних іграх.

 Окремі види роботи з дітьми такі як , наприклад, праця і спостереження в природі, ознайомлення з оточуючим в літніх умовах стають значно різноманітнішими. Необхідно використовувати сприятливі погодні умови літа для цікавих екскурсій і прогулянок, щоб показати дітям те, що вони не можуть побачити в інші сезони - сільськогосподарську працю дорослих і ін. Свіже повітря, зелень парків, лісів і полів - все це допоможе виховати у дітей любов і бережне відношення до природи, інтерес до природних явищ. Літо надає великі можливості для формування реалістичних уявлень у дітей про природу, для виховання у них допитливості, уміння спостерігати, логічно мислити.

         Літом в дітей підвищується потреба в питті. Для пиття повинна бути завжди приготована свіжа кип'ячена вода. На прогулянку помічники вихователя виносять чайник і чашки з водою за потребою. Не можна користуватися однією чашкою, лиш злегка сполоснувши її водою. Після кожної дитини чашку потрібно мити відповідно до встановлених гігієнічних норм.

 Для прийому їжу діти повинні сідати за стіл в спокійному стані, тоді їжа краще буде засвоюватися організмом. Перед обідом потрібно дати дітям можливість відпочити в затінку і не допускати шумних ігор і занять, особливо на сонці.

 Велике значення для зміцнення здоров'я, нервової системи дітей має сон. Після сну діти почувають себе бадьорими, активними. В спекотні дні дітей слід вкривати простирадлом, в прохолодні дні - поверх простирадла накинути байкове одіяло.

 

Значний час протягом дня відводиться на гігієнічний догляд за дітьми і роботу, пов'язану з вихованням у них гігієнічних навичок. Ретельний догляд за дітьми - основна умова охорони їх від захворювань. Перш за все потрібно слідкувати за чистотою рук. Дітей потрібно привчити мити руки після забруднення і після користування туалетом. Миття ніг в закладі  проводиться влітку перед обідом. Маленьким дітям миють ноги дорослі, а діти середньої і старшої групи привчаються робити це самостійно.

 Влітку особливо потрібно слідкувати за тим, щоб діти дотримувались чистоти і порядку в приміщенні і на майданчику, при користуванні посібниками та іграшками. Після ігор і занять діти поливають майданчик з лійок і підмітають його.

         Фізичне виховання - одне з основних завдань дитячого садка. Літній період справедливо розглядається як найбільш важливий для зміцнення здоров'я і фізичного розвитку дітей. В літні дні діти особливо рухливі і життєрадісні. Весь день вони проводять на повітрі. Краса природи, тепло, чисте, свіже повітря, наповнене ароматом рослин, збагачена вітамінами їжа - все це здійснює корисний вплив на дитячий організм. Рухи на просторі в зручному одязі підвищують рухову активність, що дуже важливо для фізичного розвитку дітей.

         Літній період, особливо сприятливий для початку загартування дитячого організму, як у повсякденному житті, так і спеціально організованого (повітряні, сонячні ванни, водні процедури, дозований біг, ходіння босоніж тощо), впровадження нових лікувально-профілактичних заходів. У всіх групах влітку проводяться повітряні ванни, сонячні ванни і загартування водою. Повітряні ванни особливо ефективні якщо вони проводяться в русі. Щоб діти не втомилися вправи великої рухливості повинні чергуватись із спокійними.

 

 

 

Поради для батьків

Як зробити літо корисним?

З настанням літа турбот менше лише у дітей — у батьків їх тільки додається. Ці місяці відпочинку треба якось організувати.
Весь навчальний рік наші діти трудяться і це не може не позначитися на здоров`ї.
Перше, що можуть і повинні зробити батьки влітку
-постаратися зміцнити здоров`я дитини. Адже від того, як дитина відпочине, набереться сил за літо, багато в чому залежить її працездатність і успішність в навчанні. Поради тут традиційні, але часом ми забуваємо про найпростіше.

1. Організовуйте літо

Складіть план на все літо: наприклад, на три тижні поїдеш в гості до бабусі, потім поїдемо на море, місяць поживемо на дачі тощо. Немає значення, які саме пункти плану будуть включені в нього, важливо, щоб канікули були будь-яким чином організовані. Багато сімей складають такі плани спільно з сімями друзів. Навіть маленькі діти готуються  до запланованих поїздок, чекають на них, фантазують.
 

 

2. Компютер і телевізор — у відставку
Звичайно, здорово, якщо є можливість поїхати з дитиною в будинок відпочинку або санаторій. Але якщо все ж таки частину літа їй доведеться провести удома, треба продумати, чим вона буде зайнята, як краще розпланувати час. Треба постаратися всіма силами відвернути її від сидіння перед телевізором або комп`ютером. Хай грає в рухливі ігри на повітрі, грає на вулиці, малює - та хіба мало захоплюючих речей можна придумати.
Пам
ятайте, що найбільш утомливі для дітей компютерні ігри, розраховані на швидкість реакції: «стрілялки», «бродилки», «доганялки».
Якщо вдень дитина сидить удома, старайтеся увечері і у вихідні дні разом якомога більше часу проводити на вулиці — грайте у футбол, катайтеся на велосипеді, роликах, ходіть купатися. Літні вечори довгі, домашнє господарство почекає: здоров
я дітей дорожче.
3. Літо без небезпеки
Необхідно замислитися і про безпеку дитини. Памятайте, що влітку збільшується ризик не тільки вуличного, але і побутового травматизму.
Перевірте дитяче спортивне спорядження: самокат, велосипед, тощо
-все повинно бути справне. Переконайтеся, що все гаразд і з екіпіровкою для цих занять — вона повинна бути зручною і безпечною.
5. «Притиск» дня
Найгостріше питання канікул — режим дня. Раннє вставання, звичайно, набридає за навчальний рік, і влітку багато дітей сплять мало не до обіду і надто пізно лягають. А це не найздоровіші звички. Прагніть все ж таки зберігати більш-менш звичний режим. Це, звичайно, не означає, що недопустимі якісь відхилення від режиму, але вони повинні бути розумними.
Дослідження показують, що більшість дітей протягом навчального року недосипають. В результаті розвиваються неврози, наростає стомлення. Тому на канікул
ах це важливо для організму, що росте, біологічна потреба повинна задовольнятися повністю: маленькі діти повинні спати близько 10 годин.
6. Морозива — від пуза
Літом батьки часто втрачають контроль за харчуванням дитини. І гроші на розваги ті часто витрачають або на чіпси, морозиво і газовану воду, або на похід в заклади фаст-фуду. Шлункам дітей це користі не принесе. Їм куди потрібніші молочні, овочеві, фруктові страви, повноцінні сніданки і обіди. Спробуйте захопити дитину сумісними кулінарними фантазіями: долучайте її до приготування смачного салату або десерту, до випічки пирога або отримання свіжовичавленого соку.
Якщо є можливість провести літо на дачі, запропонуйте синові або дочці засадити «власну» грядку овочів або ягід, розкажіть, які страви можна з них приготувати.

Шановні педагоги!

Пропонуємо Вам новий Закон “Про освіту”  для ознайомлення і самостійного опрацювання.

 

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

За новим законом України "Про освіту"...Детально...